Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Gizlilik ve Güvenlik Politikamız, blog.rhinocenter.net adresinde kayıtlı Mustafa DÜLGER firmamıza ait blog.rhinocenter.net adresli internet sitemizde/online mağazamızda satışı yapılan ürünler ve verilen servislerden (etkinlikler ve çevrim içi yayınlar) yararlanmak üzere sitemizi ziyaret eden, satın almak için kayıt olan, sitemiz üzerinde bulunan formları dolduran ilgili kişileri (KULLANICI/ZİYARETÇİ), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile hem ulusal hem de uluslararası anlamda kabul gören gizlilik standartları çerçevesinde benimsediğimiz ilke ve prosedürler hakkında bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Firmamıza ait siteyi ziyaret eden, içerik satın alma talebinde bulunan, üye olan, formları dolduran KULLANICI/ZİYARETÇİ işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır. 
Firmamız, Gizlilik ve Güvenlik Politikasında değişiklik ve güncellemeler yapabilir. Firmamızın yapacağı değişiklik ve güncellemeler yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanır. Bu nedenle, sitemiz ziyaret edilmeden, kullanım ve lisanslama talep edilmeden önce Gizlilik ve Güvenlik Politikasının daha önce incelenmiş dahi olsa yeniden gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve güncellemelerin düzeltmelerin dikkate alınmasını öneririz. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@rhinocenter.net adresine e-posta gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: 

İnternet sitemizde/çevrim içi mağazamızda satışı yapılan ürün, hizmet ve servislerden yararlanmak üzere Üyelik başvurusu yaparken, Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle KULLANICI/ZİYARETÇİ’nin  çeşitli kişisel ve/veya demografik verileri, kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres, konum veya e-posta adresleri gibi) işin doğası gereği toplanmaktadır. İnternet sitemiz/çevrim içi mağazamız üzerinden yürütülen faaliyetler kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel veriler; daha iyi hizmet sağlamak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti ve/veya kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, Kullanıcı/Üye adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının/Üyenin ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının/Üyenin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, yayınlanan program ve yarışma başvurularını yönetmek, KVKK’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veri tabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi ve yurt içi satışlarda vergilerin satın alınan ürünlere eklenmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İnternet Sitemiz ve Mobil Uygulamalarımız üzerinden toplanan kişisel veriler, KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak olup saklama süresi sona eren kişisel veriler yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.İnternet sitemiz üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişiler yararlanabilir, reşit olmayan kişiler ancak veli ve yasal temsilcileri aracılığı ile işlem yapabilirler. Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin paylaşılmış olması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır. Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmaksızın paylaşılan veriler için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI : 

KULLANICI/ZİYARETÇİ’ye ait kişisel veriler; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin, verilen lisansın amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt dışında paylaşılabilecek, aktarılabilecektir. Bununla birlikte, KULLANICI/ZİYARETÇİ’ye ait kişisel veriler ile gezinme, trafik bilgileri ve İnternet Protokol (IP) adresi; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacaktır. KULLANICI/ZİYARETÇİ, kişisel verilerinin belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında KULLANICI/ZİYARETÇİ;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KULLANICI/ZİYARETÇİ, bu haklarını; – Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, Firmamazın “[store_address]” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir.

KULLANICI/ZİYARETÇİ’nin yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; kimlik ve adres bilgilerine yer vermesi, kimliğini tespit eden belgeleri başvuruya eklemesi, şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

KULLANICI/ZİYARETÇİ, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde veya info@rhinocenter.net adresine göndereceği e-posta ile firmamıza iletmelidir. KULLANICI/ZİYARETÇİ’nin talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

KULLANICI/ZİYARETÇİ tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması KULLANICI/ZİYARETÇİ sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Firmamızın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen KULLANICI/ZİYARETÇİ’ye ait olacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ 

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Bu web sitesinde yer alan yazı ve gönderiler gömülü içerikler (ör: video, resim, makale vb.) Diğer web sitelerinden gömülerek aktarılan bu içerikler ziyaretçi, içeriğin yer aldığı asıl web sitesini ziyaret ettiğinde nasıl etki gösteriyorsa aynı şekilde etki gösterecektir. RhinoCenter bu içeriklerin davranış şekilleri ve etkileşimlerine müdahale edemez.

Gömülü içeriğin barındığı asıl web siteleri sizinle ilgili veri toplayabilir, çerezler kullanabilir, üçüncü parti takip mekanizmaları kullanabilir ve asıl siteye üye olup giriş yaptıysanız gömülü olan içerikle etkileşimlerinizi görüntüleyebilir ve kayıt altına alabilir.

TİCARİ İLETİLER 

İnternet Sitemize üye olurken KULLANICI/ZİYARETÇİ sunulan hizmetin geliştirilmesi ve kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılmasına yönelik onay vermesi halinde, anılan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.

KULLANICI/ZİYARETÇİ, Şirket tarafından kendisine bülten, duyuru, ticari ileti veya diğer bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, bu durumda İnternet Sitesi’ne üye olurken bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmemelidir.

KULLANICI/ZİYARETÇİ, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek veya info@rhinocenter.net e-posta adresinden bize ulaşarak bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.

VERİ GÜVENLİĞİ

Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikası’na ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı’na uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, 3. kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Gizlilik Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkilidir.
Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Gizlilik ve Güvenlik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@rhinocenter.net adresine e-posta gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: Mustafa DÜLGER – RhinoCenter

Adres: İçerenköy Mh. Değirmenyolu Cad. Kutay İş Merkezi B Blok No:18 K:4 D:9 34752, Ataşehir / İstanbul

Eposta: info@rhinocenter.net

Tel: 0216 606 31 06